Monthly Archives: August 2012

ShaBBoS in Ger

מילה אחת: זכינו! היה פה שבת מדהימה ביופיה, יוצאת מן הכלל. זכינו. אד”ש הגיע לי-ם באיזור השעה 3 נפתח לשלום נעמען לפני השעה 4, בפתאומיות. למשך כ-3 שעות. בשלום נעמען עצר עשרות בחורים. ח(וּ)דש ימינו כקדם. הודיעו גם לציבור הירושלמי

Posted in Uncategorized